Convocatòria Assemblea General Ordinària (desembre 2021)

L’òrgan de govern es posa en contacte amb vostè per convocar-lo/la a la propera Assemblea General Ordinària de l’Associació Juvenil My Pocket News, que tindrà lloc el proper dia 30 de desembre de 2021 a les 18 hores, a distància per mitjans telemàtics amb el següent ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió del 8 de septembre de 2021.
  2. Presentació i aprovació, si s’escau, de la liquidació de comptes de l’exercici 2021.
  3. Presentació i aprovació, si escau, de la memòria d’activitats de l’exercici 2021.
  4. Elaboració i aprovació, si escau, del programa d’activitats de l’exercici 2022.
  5. Elaboració i aprovació, si s’escau, del pressupost per a l’exercici de 2022.
  6. Precs i preguntes.

En cas de no poder assistir-hi, pot delegar el seu vot en una altra persona, mitjançant la signatura de l’autorització penjada a l’intranet de l’entitat.

Sant Boi de Llobregat, a 15 de desembre de 2021.  

Author avatar
Isaac Espina
https://isaacespina.com
Sí, nosaltres també les utilitzem! 🍪