Convocatòria Assemblea General Extraordinària (desembre 2021)

L’òrgan de govern es posa en contacte amb vostè per convocar-lo/la a la propera Assemblea General Extraordinària de l’Associació Juvenil My Pocket News, que tindrà lloc el proper dia 30 de desembre de 2021 a les 20 hores, a distància per mitjans telemàtics amb el següent ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió del 30 de desembre de 2021.
  2. Modificació de l’article 1 dels vigents Estatuts de l’Associació, relatiu a la denominació de l’entitat.
  3. Modificació de l’article 2 dels vigents Estatuts de l’Associació, relatiu als fins i activitats de l’entitat.
  4. Modificació del primer punt de l’article 3 dels vigents Estatuts de l’Associació, relatiu al domicili social de l’entitat.
  5. Modificació del segon punt de l’article 11 dels vigents Estatuts de l’Associació, reduint el termini mínim per convocar l’Assemblea General i afegint l’opció d’enviar les convocatòries mitjançant correu electrònic.
  6. Modificació del darrer paràgraf de l’article 11 dels vigents Estatuts de l’Associació, afegint la intranet de l’entitat com a lloc on es poden a disposició dels socis les actes i altres documents.
  7. Modificació del segon paràgraf de l’article 29 dels vigents Estatuts de l’Associació, fent que la Junta Directiva pugui disposar dels fons depositats a comptes corrents o llibretes d’estalvis mitjançant signatura solidària i no signatura mancomunada.
  8. Precs i preguntes.

En cas de no poder assistir-hi, pot delegar el seu vot en una altra persona, mitjançant la signatura de l’autorització penjada a l’intranet de l’entitat.

Sant Boi de Llobregat, a 15 de desembre de 2021.  

Author avatar
Isaac Espina
https://isaacespina.com
Sí, nosaltres també les utilitzem! 🍪